Od 9 czerwca zmiany w Karcie Dużej Rodziny !!

W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wprowadzona została Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia i zniżki rodzinom wielodzietnym, bez względu na dochód. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18 lub 25 roku życia, jeśli uczą się w szkole lub studiują. Również karta przyznawana jest dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia – na czas trwania orzeczenia. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Karta wydawana jest bezpłatnie.
Formy Karty Dużej Rodziny:

- forma tradycyjna Karty (plastikowa),
- forma elektroniczna Karty (aplikacja mobilna mObywatel).

Od dnia 9 czerwca 2021 r. wszystkie aktywne Karty Dużej Rodziny uzyskały dodatkową formę - formę Karty elektronicznej.
Z dniem 30 czerwca 2021 roku aplikacja mKDR została zamknięta, a każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny może wyświetlić ją w aplikacji mObywatel.
Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy) pozostają przy kartach tradycyjnych.
Informacje dotyczące instalowania, obsługi i dodawania dokumentów w publicznej aplikacji mobilnej mObywatel są dostępne na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/mobywatel
(zakładki: Usługi w smartfonie/Pobierz/Odpowiedzi na pytania/Weryfikacja i zabezpieczenia/Kontakt).
W związku z pojawiającymi się pytaniami dot. braku dostępu w KDR w aplikacji mObywatel do zakładki „Moi bliscy” uprzejmie informujemy, że aby była możliwa wizualizacja kart pozostałych członków rodziny np. aby rodzice mogli w aplikacji wyświetlać karty dzieci, konieczne jest dodanie informacji nt. wizualizacji kart dla danego członka rodziny w systemie SI KDR. Procedura jest identyczna jak przy zamkniętej aplikacji mKDR. Umożliwienie wyświetlania kart w zakładce „Moi bliscy” następuje w drodze wniosku (obecnie w części III wniosku lub poprzez złożenie załącznika ZKDR-04).

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mysłakowicach, ul. Wojska Polskiego 2A, pok. 4 (parter).

W dalszym ciągu możliwe jest składania wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny przy pomocy aplikacji eWnioski na portalu Empatia, https://wnioski.mpips.gov.pl o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpisem elektroniczny złożonym z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
Karty Dużej Rodziny są wydawane bezpłatnie. W przypadku, gdy Karta plastikowa zostanie zagubiona, skradziona, zniszczona lub w inny sposób utracona, można złożyć wniosek o wydanie jej duplikatu, za który pobierana jest opłata w wysokości 10,00 zł za Kartę, (dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku).
Opłacie 10,00 zł za kartę, podlega także wniosek o wydanie dodatkowej, tradycyjnej formy Karty Dużej Rodziny (dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku).
Zachęcamy do zapoznania się z ważnymi informacjami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w sprawie Karty Dużej Rodziny, zamieszczonymi na stronie Ministerstwa: www.gov.pl/web/rodzina

Wzór wniosku

Załączniki do wniosku:
pobierz - wzór oświadczenia o planowanym terminie ukończenia nauki
pobierz - wzór oświadczenia o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinnej pieczy zastępczej
pobierz - wzór oświadczenia o władzy rodzicielskiej
pobierz - załącznik dot. osób uprawnionych do wyświetlania karty elektronicznej
pobierz - Informacja o osobach które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych
pobierz - Wniosek o przyznanie KDR nowy 2021