Pomoc Społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
 

Pomocy społecznej udziela się  osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie; 
 8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi ;
 9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 11. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 12. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
 13. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 14. alkoholizmu lub narkomanii;
 15. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 16. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom w przypadku występowania jednej z powyższych okoliczności, a których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł, zwanej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej” ,
 2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł, zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,
 3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej „kryterium dochodowym rodziny”.

Teren Gminy Mysłakowice podzielony jest na 4 rejony opiekuńcze, które przypisane są  następującym pracownikom socjalnym:


Maria Łakomska – Widuchowska
Rejon podległy pracownikowi:

 • Mysłakowice za wyjątkiem ulic: Daszyńskiego i Jeleniogórska

Anna Karczmarczyk
Rejon podległy pracownikowi:

 • Łomnica za wyjątkiem ulicy Karkonoskiej
 • Wojanów
 • Bobrów
 • Mysłakowice, ulice: Jeleniogórska i Daszyńskiego

Mirosława Dziwińska
Rejon podległy pracownikowi:

 • Karpniki
 • Kostrzyca
 • Bukowiec
 • Krogulec
 • Strużnica
 • Gruszków

Inez Włoch

Rejon podległy pracownikowi:
Dąbrowica
Łomnica, ulica Karkonoska
Mysłakowice, ulice: Włókniarzy, Wojska Polskiego