GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MYSŁAKOWICACH

ul. Wojska Polskiego 2A
58-533 Mysłakowice
tel. 75 64 70 810
Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.15-15.15
przy GOPS  działają także:
• Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
• Grupy Robocze do rozwiązywania problemów przemocy w indywidualnych przypadkach
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
• Punkt Konsultacyjny Dla Osób Uzależnionych Od Alkoholu i Ich Rodzin