Gmina Mysłakowice oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Mysłakowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest od 1 czerwca 2020 do 31 maja 2022 roku na terenie gminy Mysłakowice.

Wartość projektu: 1 028 673,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 976 929,75 zł

Cele projektu: zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 43 osób zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym 26 kobiet i 17 mężczyzn, zamieszkujących Gminę Mysłakowice, mających służyć zaspokojeniu indywidualnych potrzeb w/w osób wynikających z ich niesamodzielności lub niepełnosprawności poprzez utworzenie placówki całodobowego pobytu, świadczącej usługi opiekuńcze i bytowe, realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania i usługi asystenckie.

Planowane efekty:

1. Usługi opiekuńcze i bytowe dla 2 osób świadczone w placówce całodobowego pobytu – pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację, zapewnienie
kontaktów z otoczeniem oraz zapewnienie pomocy psychologicznej i usług rehabilitacyjnych.

2. Usługi opiekuńcze dla 5 osób świadczone w miejscu zamieszkania – pomoc w zaspokajaniu co-dziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację, zapewnienie kontaktów z otoczeniem oraz inne usługi w zależności od potrzeb.

3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 30 osób w miejscu zamieszkania w następującej formie:
specjalistyczne usługi pielęgniarskie, usługi rehabilitacyjne i usługi psychologiczne.

4. Usługi asystenckie dla 6 osób niepełnosprawnych – wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego oraz edukacyjnego. Usługi asystenckie będą świadczone w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby.

Projekt jest skierowany do społeczności województwa dolnośląskiego – 43 osób zamieszkujących gminę Mysłakowice zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na niesamodzielność lub niepełnosprawność mających służyć zaspokojeniu indywidualnych potrzeb w/w osób.
Odbiorcami usług opiekuńczych będą osoby, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Obowiązek Informacyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MYSŁAKOWICACH W RAMACH REALIZOWANYCH ZADAŃ

Wypełniając obowiązek informacyjny, spoczywający na Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mysłakowicach oraz w związku z udostępnieniem przez Państwa danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach, ul. Wojska Polskiego 2A, 58-533 Mysłakowice, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.756470810.
2. W Ośrodku został wyznaczony Inspektor ochrony danych, którego funkcję Pani Natalia Ratajewska, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisząc na adres korespondencyjny administratora podany w punkcie 1.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z wykonywaniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i zadań realizowanych w interesie publicznym, co wynika z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.
4. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań nałożonych na Ośrodek, w tym w szczególności zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa np. sądy, prokuratura, policja, w tym podmioty sprawujące kontrolę i nadzór, banki, podmioty którym administrator zleca usługi na podstawie stosownych umów, np. podmioty świadczące usługi prawne, pocztowe, informatyczne, archiwizacji i brakowania dokumentacji. W pozostałych przypadkach przekazanie danych odbywać się będzie wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów do jakich zostały zebrane, a następnie przez okres archiwizowania danych - na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w ośrodku, zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a. prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (zgodnie z art. 15 RODO),
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (zgodnie z art. 16 RODO),
c. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO),
e. prawo do przenoszenia danych (w sytuacji, gdy: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą; przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę; przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany),
f. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie jest oparte o wyrażenie zgody (zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Informujemy, że podanie danych osobowych jest wymagane w ramach realizowanych przez GOPS zadań określonych przepisami prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa rozpatrzenia wniosku, realizacji celu w jakim dane zostały podane. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mysłakowicach jest Pan Marek Herejczak

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 783 479 791

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) RODO przewiduje obowiązek publikowania danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych.

Osoby, których dane dotyczą, zgodnie z art. 38 ust. 4 RODO, powinny mieć możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego Rozporządzenia. W związku z tym, na stronie internetowej publikujemy dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, umożliwiające kontakt z nim zainteresowanym podmiotom.