Gmina Mysłakowice oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Mysłakowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest od 1 czerwca 2020 do 31 maja 2022 roku na terenie gminy Mysłakowice.

Wartość projektu: 1 028 673,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 976 929,75 zł

Cele projektu: zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 43 osób zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym 26 kobiet i 17 mężczyzn, zamieszkujących Gminę Mysłakowice, mających służyć zaspokojeniu indywidualnych potrzeb w/w osób wynikających z ich niesamodzielności lub niepełnosprawności poprzez utworzenie placówki całodobowego pobytu, świadczącej usługi opiekuńcze i bytowe, realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania i usługi asystenckie.

Planowane efekty:

1. Usługi opiekuńcze i bytowe dla 2 osób świadczone w placówce całodobowego pobytu – pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację, zapewnienie
kontaktów z otoczeniem oraz zapewnienie pomocy psychologicznej i usług rehabilitacyjnych.

2. Usługi opiekuńcze dla 5 osób świadczone w miejscu zamieszkania – pomoc w zaspokajaniu co-dziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację, zapewnienie kontaktów z otoczeniem oraz inne usługi w zależności od potrzeb.

3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 30 osób w miejscu zamieszkania w następującej formie:
specjalistyczne usługi pielęgniarskie, usługi rehabilitacyjne i usługi psychologiczne.

4. Usługi asystenckie dla 6 osób niepełnosprawnych – wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego oraz edukacyjnego. Usługi asystenckie będą świadczone w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby.

Projekt jest skierowany do społeczności województwa dolnośląskiego – 43 osób zamieszkujących gminę Mysłakowice zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na niesamodzielność lub niepełnosprawność mających służyć zaspokojeniu indywidualnych potrzeb w/w osób.
Odbiorcami usług opiekuńczych będą osoby, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Eksperci pozarządowi w stowarzyszeniach i fundacjach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach informuje, że w dniach 15-16.11.2021 r. na terenie tut. Ośrodka odbędzie się spotkanie w ramach projektu „Eksperci pozarządowi w stowarzyszeniach i fundacjach”. Kolejnym etapem projektu będzie wyjazd uczestników szkolenia na warsztaty w dniach 2-5 grudnia 2021r. do Pokrzywnej (woj. opolskie).
Projekt ma na celu podniesienie Kompetencji Eksperckich, które pozwolą na lepszy, bardziej skuteczny i prawidłowy udział w procesie stanowienia prawa. W ramach projektu przewidziano trzy rodzaje kompetencyjnych szkoleń i warsztatów tj.; WR prawa pracy i prawa gospodarczego, WR ekonomii z elementami polityki przemysłowej i WR ekonomii
przedsiębiorstwa oraz analizy finansowej.
Na wyjazdowych szkoleniach i warsztatach zapewniony nocleg, wyżywienie i transport zbiorowy. Usługi zostaną zakupione zgodnie z wytycznymi (zasada konkurencyjności lub rozeznania rynku). Każdy Uczestnikach otrzyma zestaw biurowy.
Projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Udział jest całkowicie bezpłatny!!
Projekt skierowany jest do stowarzyszeń i fundacji działających na terenie Gminy Mysłakowice.
Wszelkich informacji dot. udziału w szkoleniu udzieli Kierownik tut. Ośrodka pod nr. 75/6470810.